français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

tvorba otázky

Ve francouzštině existují tři způsoby tvoření tázacích vět:

otázka intonací

Nejednodušší způsob tvorby otázky je pomocí intonace. Slovosled zůstává stejný jako v oznamovací větě a samotný dotaz je v mluveném projevu naznačen intonací. Z tohoto důvodu je tento způsob typický pro hovorovou řeč.
Například: Tu aimes la glace ? Vous connaissez Sylvain ? Ils vont au cinéma ?

V případě doplňovacích otázek (u těch, na které odpověď není pouhé ano/ne) bývá hlavní tázací prvek položen až na konec věty.
Například: Vous allez où ? Tu attends qui ?

otázka pomocí est-ce que

I u tohoto způsobu tvorby tázací věty také zůstává slovosled stejný jako ve větě oznamovací. Na začátek se však vkládá výraz est-ce que.
Například: Est-ce que tu aimes la glace ? Est-ce que vous connaissez Sylvain ?
V případě, že po est-ce que následuje samohláska nebo němé h, dochází k elizi: Est-ce qu'ils vont au cinéma ?

Samotný výraz est-ce que se do češtiny nepřekládá, pouze označuje otázku. Kdybychom ho však chtěli v češtině k něčemu připodobnit, odpovídalo by českému jestlipak, zdalipak.

inverze

Inverze je způsob tvoření otázky používaný zejména v psaném projevu a ve formálních mluvených proslovech.

Tvoří se změnou slovosledu zájmenného podmětu se slovesem a jejich spojení spojovníkem:
Aimes-tu la glace ? Connaissez-vous Sylvain ? Vont-ils au cinéma ? Comment allez-vous ? Quelle heure est-il ?

Pokud ve 3. os. j. č. sloveso končí na samohlásku, přidává se, kvůli výslovnosti, mezi zájmenný podmět a sloveso t.
A-t-il envie de la glace ? Va-t-il au cinéma ?

Pokud je podmětem vlastní jméno nebo podstatné jméno, zájmenný podmět je do inverze i tak přidán (a podmět je tak svým způsobem zdvojnásoben).
Sylvain, va-t-il au cinéma ? Ce cours, est-il difficile ?

U složených slovesných tvarů se otázka tvoří změnou pozice pomocného slovesa:
Etes-vous allés au cinéma ? As-tu rencontré Sylvain ?
V případě potřeby se i zde vkládá t: Qu'a-t-on constaté ?Created by g-m-l 2014