français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

doplňovací otázky - tázací výrazy

Doplňovací otázky - tedy otázky, na které nestačí odpovědět pouhým ano/ne, se tvoří pomocí tázacích výrazů. Francouzština rozlišuje:

Tázací příslovce: combien, comment, où, pourquoi, quand

Použijeme-li při tvorbě otázky tázací příslovce, dochází k inverzi, nebo vložení výrazu est-ce que. Tázací výraz je kladen na začátek věty.

combien - kolik
Combien de pommes as-tu acheté ? Kolik jablek jsi koupil?
Combien de pommes est-ce qu'il a acheté ?

comment - jak
Comment allez-vous ? Jak se máte?
Comment est-ce que vous allez ?

où - kde, kam
Où est-il? Kde je?
Où est-ce qu'il est?

pourquoi - proč
Pourquoi es-tu venu ? Proč jsi přišel?
Pourquoi est-ce que tu es venu ?

quand - kdy
Quand a-t-elle rencontré Jacques ? Jak se máte?
Quand est-ce qu'elle a rencontré Jacques ?

Pokud věta začíná tázacím výrazem, není možné pokračovat intonací. Vždy musí následovat buď inverze, nebo est-ce que!
V případě tvorby otázky pomocí intonace bývá hlavní tázací prvek položen až na konec věty.
Například: Vous allez où ? Tento způsob je však typický pro mluvenou řeč, v psaném projevu je lepší ho nepoužívat.

Tázazí zájmena nesamostatná: quel, quelle, quels, quelles

Zájmeno quel (jaký, který) je nesamostatné - váže se k podstatnému jménu. S tímto podstatným jménem se shoduje v čísle a rodě. Pro ženský rod nabírá koncovku -le, pro množné číslo -s. Výslovnost všech čtyř tvarů je však stejná.

Mužský rod Ženský rod
jednotné číslo quel - jaký, který quelle - jaká, která
množné číslo quels - jací, kteří quelles - jaké, které


Quel âge tu as ? Kolik je ti let?
Quel âge est-ce que tu as ?
Quel âge as-tu ?

Quelle heure est-il ? Kolik je hodin? Quels jours vous êtes libre ? Které dny máte volno? Quelles séries est-ce que tu regardes ? Které seriály sleduješ?Tázací zájmena samostatná: qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Ve francouzštině máme dva druhy samostatných tázacích zájmen:

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Tyto zájmena se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem, které zastupují - obsahují totiž člen tohoto podstatného jména:

Le fromage - quel fromage? - lequel? (le + quel)
La maison - quelle maison? - laquelle? (la + quelle)
Les amis - quels amis? - lesquels? (les + quels)
Les raisons - quelles raisons? - lesquelles? (les + quelles)

Navíc tyto zájmena mohou obsahovat i předložky à a de. Zde je tabulka tvarů, kterých mohou nabývat:

samostatně lequel laquelle lesquels lesquelles
ve spojení s předložkou à auquel à laquelle auxquels auxquelle
ve spojení s předložkou de duquel de laquelle desquels desquelles

Entre ces gâteaux, lequel choisis-tu ? Z těchto koláčů... který si vybereš?
Regarde ces robes! Laquelle préfères-tu ? Podívej na ty šaty! Které se ti líbí víc?

Nous avons parlé des peintres français. - Desquels ? Mluvili jsme o francouzských malířích. - O kterých?
Elle a téléphoné à ses amies. - Auxquelles de ses amies ? Telefonovala svým kamarádkám. - Kterým svým kamarádkám?

qui, que


Qui? - Kdo? Koho?

Tázacím zájmenem qui se ptáme na osoby.
Je důležité u nich rozlišovat, zda se ptáme na podmět, či jiný větný člen (nejčastěji předmět).

Qui est à la porte ? Kdo je u dveří? Ptáme se na podmět, ve větě není osobní zájmeno.
Qui cherches-tu ? Koho hledáš? Ptáme se na předmět, ve větě musí být osobní zájmeno.

Složený otázkový výraz est-ce que v tomto případě může nabývat i tvaru est-ce qui, zase v závislosti na to, zda se ptá na podmět, nebo jiný větný člen.

Ptáme se na podmět: qui est-ce qui ? Kdo?
Qui est-ce qui est à la porte ? Kdo je u dveří? Ve větě již není osobní zájmeno, protože qui nahrdilo podmět.

Ptáme se na jiný větný člen: qui est-ce que ? Koho?
Qui est-ce que tu cherches ? Koho hledáš? Ve větě je osobní zájmeno.

Otázky je možné tvořit i v kombinaci s předložkami, například:
Avec qui est-ce qu'elle est partie ? S kým odešla?
Pour qui me prends-tu ? Za koho mě máš?


Que? - Co?

Tázacím zájmenem que se ptáme na věci nebo zvířata.

I zde rozlišujeme, žda se ptáme na podmět, či ne a složený tvar podle toho nabývá forem qu'est-ce que a qu'est-ce qui.

Ptáme se na podmět: Qu'est-ce qui se passe ? Co se děje? Chybí osobní zájmeno.
Que se passe-t-il ? Osobní zájmeno il je sice přítomno, v tomto případě má však pouze funkci formálního mluvnického podmětu.

Ptáme se na jiný větný člen: Que fais-tu ? Co děláš? Je přítomno osobní zájmeno.
Qu'est-ce que tu fais ?

Otázky kdo a co to je...
Qu'est-ce que c'est ? Co je to?
Qui est-ce que c'est ? Kdo je to?

Created by g-m-l 2014