français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

-er slovesa měnící kořen

V rámci skupiny pravidelných sloves končících na -er jich existuje pár, u kterých kvůli výslovnosti dochází ke změně kořene.
Zde je jejich výčet:

manger

Slovesa končící na -ger vkládají mezi g a příponu začínající na a nebo o nehlasné e:
ga, go → gea, geo
manger
je mange nous mangeons
tu manges vous mangez
il, elle, on mange ils, elles mangent


Důvod změny je následující: ve francouzštině se slabiky ga, go, gu vyslovují s [g]; slabiky ge, gi jako [ʒ] (ʒ - fonetický znak pro „ž“).
Připojením koncovky -ons nám ve slově vznikne slabika go, která se má podle pravidel výslovnosti vyslovovat s [g]: nous mangons [nu mãgõ]. Všechny ostatní tvary se ale vyslovují s [ʒ].
Proto za účelem zachování výslovnosti před koncovku -ons přidáme e - tím vznikne slabika ge, která se vyslovuje [ʒ]:
manger [mãʒe] - nous mangeons [nu mãʒõ].

Podle výše uvedených pravidel dochází ke změnám i v dalších časech:
Imparfait - ke změně dochází u koncovek -ais, -ais, -ait, -aient; před koncovkami -ions a -iez žádná změna není.
Participe présent - koncovka -ant → mangeant.
Passé simple - je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent.

manger au imparfait
je mangeais nous mangions
tu mangeais vous mangiez
il, elle, on mangeait ils, elles mangeaient

Slovesa časovaná podobně jako manger: obliger, négliger, dégager, allonger, charger, émerger.

commencer

Slovesa končící na -cer mění c na ç před písmeny a a o
ca, co → ça, ço

Změna nastává ze stejného důvodu jako u slovesa manger. Bez cedilly (spodního háčku) by se u slovesa commencer [kɔmãse] vyslovovala 1. os. mn. č. nous commencons [nu kɔmãkõ] s k místo nous commençons [nu kɔmãsõ] se s.

commencer
je commence nous commençons
tu commences vous commencez
il, elle, on commence ils, elles commencent
     
commencer au imparfait
je commençais nous commencions
tu commençais vous commenciez
il, elle, on commençait ils, elles commençaient

Slovesa časovaná podobně jako commencer: fiancer, rincer, prononcer.

nettoyer

U sloves končících na -oyer, -uyer se mění y na i před němým e
y → i
nettoyer
je nettoie nous nettoyons
tu nettoies vous nettoyez
il, elle, on nettoie ils, elles nettoient

Futur a kondicionál - dochází ke změně - je nettoierai, je nettoierais.
Imparfait, passé simple, participe passé - nedochází ke změně - je nettoyais, je nettoyai, nettoyé

Slovesa časovaná podobně jako nettoyer: employer, noyer, aboyer, vouvoyer, broyer, essuyer, ennuyer, appuyer.

payer

Slovesa končící na -ayer mohou před němým e zachovat y, ale i změnit na i. Máme výběr mezi dvěma možnostmi.
 
payer
je paye nous payons
tu payes vous payez
il, elle, on paye ils, elles payent
     
payer
je paie nous payons
tu paies vous payez
il, elle, on paiait ils, elles paient

Futur a kondicionál - výběr mezi dvěma možnostmi - je paierai / je payerai, je paierais / je payerais.
Imparfait, passé simple, participe passé - zůstává y - je payais, je payai, payé

Slovesa časovaná podobně jako payer: balayer, bégayer, rayer.

peser

Slovesa, která mají v předposlední slabice němé e - toto e se před příponami s němým e mění na è.

peser
je pèse nous pesons
tu pèses vous pesez
il, elle, on pèse ils, elles pèsent

Futur a kondicionál - nastává změna - je pèserai, je pèserais.
Imparfait, passé simple, participe passé - beze změny - je pesais, je pesai, pesé

Slovesa časovaná podobně jako peser: mener, emmener, amener, relever, lever, soulever.

préférer

Slovesa, která mají v předposlední slabice zavřené é - toto e se před příponami s němým e mění na è

préférer
je préfère nous préférons
tu préfères vous préférez
il, elle, on préfère ils, elles préfèrent

Futur a kondicionál - nastává změna - je préfèrerai, je préfèrerais.
Imparfait, passé simple, participe passé - beze změny - je préférais, je préférai, préféré

Slovesa časovaná podobně jako préférer: espérer, considérer, régler, repéter, sécher, céder, prospérer, refléter, digérer.

appeler a jeter

Slovesa appeler a jeter jsou výjimkou. Před příponou s němým e dochází místo přidání čárky nad e ke zdvojení kmenové hlásky.

appeler
je appelle nous appelons
tu appelles vous appelez
il, elle, on appelle ils, elles appellent
     
jeter
je jette nous jetons
tu jettes vous jetez
il, elle, on jette ils, elles jettent

Futur a kondicionál - nastává změna - j'appellerai, j'appellerais.
Imparfait, passé simple, participe passé - beze změny - je jetais, je jetai, jetéSlovesa měnící kořen si můžete procvičit zde:
Rozšíření pro ty, kdo se chtějí dozvědět ještě více...

Proč tyto změny nastávají?

Kvůli výslovnosti. Francouzština rozlišuje tři typy e - otevřené e [ɛ], zavřené e [e] a němé e [ə].
Otevřené e v porovnání s českým níže postavené, vyslovuje se s otevřenějšími ústy.
Zavřené e je v porovnání s českým vyšší, ústa jsou napjatější a uzavřenější.
Němé e, neboli e caduc, netuším, jak popsat jeho výslovnost, je to takové to e, co se o něm říká, že se nevyslovuje, spíše polkne, nebo dá důraz na předchozí písmeno.

V psaném textu je rozlišujeme podle zápisu, velmi zjednodušeně můžem říct, že:


Problém nastává se změnou koncovky. Jak je uvedeno výše, koncovky -e, -es, -e a -ent se nevyslovují (na konci je němé e) , zatímco koncovky -ons a -ez se vyslovují. To má vliv na výslovnost celého slova.

Vezměme příklad slovesa peser [pəze].
První e je němé e, které se nevyslovuje, na konci je zavřené e. Infinitivní podobu slova tedy vyslovíte lehce.
Je pese by se však beze změny kořenu vyslovovala [pəzə] (pz), což je poměrně krkolomné. Proto se tedy němé e mění na otevřené e - je pèse [pɛzə] (péz).
U 1. a 2. os. mn. č. se však koncovky vyslovují. Nous pesons [pəzõ], vous pesez [pəze]. Slova se dají poměrně lehce vyslovit a žádná změna tedy není nutná.

Obdobně jako se němé e v osobách, u kterých se nečte koncovka, mění na otevřené e, se mění i zavřené e.

1. - 3. os. jednotného čísla + 3. os množného čísla, dále také futur a kondicionál - e caduc a zavřené e se mění na otevřené e.
1. a 2. os. množného čísla - kořen zůstává stejný jako infinitiv.

Mnemotechnická pomůcka, která dělí slovesa na ty, u kterých se koncovka čte, od těch, u kterých se nečte a u kterých v tomto případě dochází ke změně, se nazývá bota. Vidíte ji v tabulkách?

peser [pəze]
je pèse [pɛzə] nous pesons [pəzõ]
tu pèses [pɛzə] vous pesez [pəze]
il, elle, on pèse [pɛzə] ils, elles pèsent [pɛzə]
     
révéler [revele]
je révèle [revɛlə] nous révélons [revelõ]
tu révèles [revɛlə] vous révélez [revele]
il, elle, on révèle [revɛlə] ils, elles révèlent [revɛlə]

Pozor! Výše uvedený výklad slouží pouze jako ilustrace pro pochopení principů změny kořene u časování této skupiny sloves. Zde uvedená pravidla výslovnosti a způsoby zápisu éček jsou tedy podaná velmi zjednodušeně a nejsou kompletní!

Created by g-m-l 2014