français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

subjonctif ve vedlejších větách příslovečných

Ve vedlejších větách příslovečných se subjonctif používá po určitých spojkách. Zde je uveden přehled nejčastěji používaných spojek, po kterých obvykle následuje subjonctif:

avant que, en attendant que, jusqu'à ce que
non que
pour que, afin que, de façon que, de manière que, de sorte que
de crainte que, de peur que
bien que, quoique, encore que
soit que… soit que…
à condition que, à moins que, à supposer que, pourvu que, sans que, pour peu que, malgré que
sans que


Subjonctif ve větách časových

Zde se jedná o spojky: avant que (dříve než), en attendant que (než), jusqu'a ce que (až, dokud ne), d'ici que (do té doby, než)...
Il faut que je le prévienne avant qu'il ne soit pas trop tard. (Je třaba ji varovat než bude příliš pozdě.)
J'ai décidé de rester assise en attendant qu'il fasse la vaisselle. (Rozhodla jsem se zůstat sedět než umyje nádobí.)
Il faut que tu attendes patiemment jusqu'à ce qu'il vienne l'heure de partir. (Je třeba, abys trpělivě čekal, než příjde čas odejít.)

Po spojce après que, kde bývá často chybně používán subjonctif, následuje indikativ.
Après que je suis rentré, maman a commencé à préparer le repas. (Poté, co jsem se vrátil, maminka začala připravovat jídlo.)

Subjonctif ve větách příčinných a důvodových

Spojky vyjadřující příčinu nebo důvod vyžadující subjonctif jsou: non que, non pas que, ce n'est pas que, ...
Elle n'a pas de bon résultats à l'école, non qu'elle soit bête, mais parce qu'elle est paresseuse.
Ce n'est pas qu'il soit paresseux, c'est juste que la seule idée de devoir travailler le fatigue déjà !

Subjonctif ve větách účelových

Účelové spojky vyžadující subjonctif jsou: pour que, afin que, de façon que, de manière que, de sorte que, de crainte que, de peur que, ...
Je vais étudier la langue française pour que je puisse devenir traducteur. (Budu studovat francouzský jazyk, abych se mohl stát překladatelem.)
Il a décidé de passer les vacances à la montagne afin qu'il puisse se reposer du tumulte de la ville. (Rozhodl se strávit dovolenou na horách aby si mohl odpočinout od ruchu města.)
Je ne te l'ai jamais avoué de crainte que tu fasses un drame. (Nikdy jsem ti to nepřiznala z obavy, že z toho uděláš drama.)

Účelovou větu může uvádět i samotná spojka que v rozkazovacím způsobu.
Taisez-vous qu'on entende les oiseaux chanter ! (Ztichněte, aby byli slyšet ptáci zpívat!)

Subjonctif ve větách podmínkově přípustkových

Zde jde o spojky: soit que... soit que..., soit que... ou que...
Soit que vous réfléchissiez, soit que vous comptiez, vous ne saurez jamais ce que je sais.

Subjonctif ve větách odporovacích

Subjonctif ve větách odporovacích se používá po spojkách: loin que (místo aby), bien loin que (nejen že ne), po spojce au lieu que (místo toho, aby) je možné použít subjonctif i indicatif.
Nous devrions l'aider au lieu qu'il fasse tout lui-même. (Měli bychom mu pomoct místo toho, aby dělal vše sám.)
Bien loin que je veuille vous décevoir, mais je ne vous accompagnerai pas à la montagne avec ma jambe cassée. (Ne, že bych vás chtěl zklamat, ale se zlomenuo nohou s vámi na hory nepojedu.)
A notre âge, nous croyons que quelqu'un est supposé prendre soin de nous au lieu que nous prenions soin de nous-mêmes.(V našem věku věříme, že by se o nás měl někdo starat místo toho, abychom se starali sami o sebe.)Subjonctif ve větách přípustkových

Pro vyjádření přípustky (děj věty hlavní se uskutečňuje i přes nějakou překážku nebo negativní okolnost uvedenou ve větě vedlejší) se obvykle používá subjonctif. Mezi nejčastější spojky přípustkové patří: bien que (ačkoli), quoique (ačkoli, třebaže), encore que, ...
Bien que son travail soit à quelques minutes, il est souvent en retard. (Přestože je jeho pracoviště vzdáleno jen nekolik minut, často chodí pozdě.)
Je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. (Začínám dělat pokroky ačkoliv je francouzština obtížný jazyk.)


Přípustka se dá dále vyjádřit i pomocí:

si, aussi, tout, quelque ... + přídavné jméno nebo příslovce + que
Si vite que nous allions, il nous faut plus d'une heure pour rentrer chez nous. (Třebaže jdeme rychle, cesta domů zabere více jak hodinu.)
J'imagine que ce thème, aussi difficile qu'il soit, concerne tous. (Domnívám se, že tohle téma, jakkoliv je problematické, se týká všech.)
Quelque grand qu'il soit, il n'est qu'un homme. (Ať je sebevýznamnější, je to jen člověk.)

où que, d'où que...
Où que tu ailles je te retrouverai. (Ať půjdeš kamkoliv, najdu tě.)
D'où que vous veniez, en arrivant à Paris, vous vous rendrez bien compte que la ville est magnifique. (Ať přijedete odkudkoli, s příjezdem do Paříže si uvědomíte, že město je nádherné.)

quelque(s) + podstatné jméno + que + subjonctif
quel(s), quelle (s) + que + subjonctif slovesa être

Quelques objections que vous ayez, la décision est prise. (Ať máte jakékoli námitky, už je rozhodnuto.)
Quelles que soient les origines du conflit, c'était une tragédie pour tous. (Ať byly kořeny konfliktu jakékoli, byla to tragédie pro všechny.)

Subjonctif ve větách účinkových

Pokud věty účinkové vyjadřují skutečný výsledek, sloveso je v indikativu a překlad odpovídá českému tak, že.
Pokud věty říkají, co by mělo nebo mohlo být výsledkem, sloveso je v subjonctivu. Do češtiny se spojka překládá tak, aby.

Il explique le problème de manière que chacun lui comprenne. (Vysvětluje problém tak, aby mu každý rozuměl.)
Il explique le problème de manière que chacun lui comprend. (Vysvětluje problém tak, že mu každý rozumí.)

Subjonctif ve větách podmínkových

Subjonctif ve větách podmínkových se užívá po spojkách s omezovacím významem: à condition que, à supposer que, pourvu que, à moins que...

On restera chez nous, à moins qu'il ne fasse vraiment beau. (Zůstaneme doma pokud nebude opravdu pěkně.)
Le président veut lutter contre le chômage à supposer qu'il soit réélu. (Prezident chce bojovat proti nezaměstnanosti za předpokladu, že bude znovu zvolen.)
La personne qui m'a inspiré ce qui suit se reconnaîtra, à condition qu'elle lise cet article.
Ce n'est pas grave de faire une erreur pourvu que vous appreniez de celle-ci.


Subjonctif můžeme použít také pro vyjádření přání.
S'il peut, qu'il vienne me voir. (Bude-li moci, ať mě příjde navštívit.)
S'il l'a fait, qu'il soit puni. (Jestliže to udělal, ať je potrestán.)

Dále se subjonctif používá i místo opakování spojky si ve vícečetných podmínkách.
Si tu as du temps et que tu en aies envie, on peut sortir ce soir. (Jestli máš čas a máš-li chuť, můžeme dnes večer jít ven.)

Subjonctif ve větách způsobových

Ve větách způsobových se subjonctif nachází po výraze: sans que
Je suis sorti sans qu'il s'en aperçoive. (Vyšel jsem ven, aniž si toho všiml.)


Created by g-m-l 2014