gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny
nesamostatná osobní zájmena a zájmenná příslovce

le, la, les - lui, leur - en - y

Le, la, les; lui, leur; en, y - co se tedy kdy používá? Zjednodušeně řečeno:

Le, la, les se používá u předmětu přímého - sloveso se nepojí s žádnou předložkou.
Lui, leur se z pravidla týká osob a používá u předmětu nepřímého - sloveso se pojí s předložkou à
Y se používá u věcí nebo abstraktních pojmů u sloves pojících se s předložkou à
En se používá u věcí nebo abstraktních pojmů pojících se s předložkou de a v některých případech i osob.

Le, la, les a Lui, leur jsou nesamostatná zájmena patřící do těcho řad:
Zájmena nahrazující předmět nepřímý (3. pád) me te lui nous vous leur
Je lui ai dit de se taire.
Zájmena nahrazující předmět přímý (4. pád) me te le, la nous vous les
Elle les a vus.

Zájmeno nahrazuje předmět přímý

Předmět přímý následuje přímo po slovese. Není u něj předložka à.
Například: Il voit Camille. Il la voit. Vidí Camille. Vidí ji.
Il dit qu'il fautIl le dit. Říká to.

V případě, že předmět přímý předchází slovesu, dochází ke shodě příčestí minulého u sloves časovaných se slovesem avoir.
Nous les avons ouvertes. (les fenêtres) Il l'a achetée. (la pomme)

Zájmeno nahrazuje předmět nepřímý

Předmět nepřímý se vyskytuje po slovesech pojících se s předložkou à. Například dire à, demander à, penser à, ...
Il a dit à Tomas de venir. Řekl Tomasovi, aby přišel. Il lui a dit de venir. Řekl mu, aby přišel.
Je leur ai demandé de partir. Požádal jsem je, aby odešli.Zájmenná příslovce y, en

Y ve funkci zájmena zastupuje podstatné jméno s předložkou à. Užívá se místo tvarů à cela, à lui, à elle, à eux, à elles, jde li o věci, nebo abstraktní pojmy.
Pensez-vous à votre voyage? - J'y pense. Vous intéressez-vous beaucoup à la politique? - Oui, je m'y intéresse beaucoup.
Y se neužívá ve spojení s osobami.

En ve funkci zájmena zastupuje podstatné jméno s předložkou de. Užívá se ho místo tvarů de cela, de lui, d'elle, d'eux, d'elles, a to zejména, jde-li o věci nebo abstraktní pojmy.
Konkrétně se en používá u:

1) sloves pojících se s předložkou de
Mon manteau, j'en ai besoin. (avoir besoin de) C'est très intéressant, je vous en parlerai. (parler de)

2) výrazů množství, neurčitých zájmen, jako jsou: beaucoup, plusieurs, quelques, aucun, autre
Il en a beaucoup. Il n'en a pas assez. Hier, j'ai emprunté ce roman et j'en ai déjà lu la moitié. Elle en a une autre.
Souhaiteriez-vous connaître quelques expressions argotiques?
- Oui, je souhaiterais en connaître quelques-unes.
Přál bych si jich pár znát.
- Je le souhaiterais.
Přál bych si to.

3) zastoupení podstatného jména s dělivým členem nebo množným číslem členu neurčitého
Avez-vous du pain? - Oui, nous en avons. Il a de la chance, il en a toujours eu. Des cerises, il n'y en a plus.

4) zastoupení podstatného jména s neurčitým členem, je-li ve větě vyjádřeno množství číslovkou nebo neurčitým zájmenem
A-t-elle une voiture? - Elle en a une. Elle en a deux. Elle en a plusieurs.

5) po záporném předmětovém slovese nebo neosobním tvaru.
Il n'a pas de stylo? Il n'en a pas. Il n'y en a aucun.

En se může používat i u osob, jsou-li ve spojení s neurčitým členem, výrazem množství, neurčitým zájmenem nebo po záporném slovese.
Avez-vous des amis? Oui, j'en ai. As-tu une soeur? Oui, j'en ai une.
Ale: Il parle souvent de ses frères et soeurs. - Il parle souvent d'eux.

Pokud je podstatné jméno blíže určeno, užívá se osobní zájméno.
Voyez-vous la fleur? - Oui, je la vois.
Pokud podstatné jméno není blíže určeno, užívá se en.
Voyez-vous une fleur? - Oui, j'en vois une.

pořadí osobních zájmen a zájmenných příslovcí ve větě

je
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles
ne me
te
se
nous
vous
se
le
la
les
lui
leur
y en

Například: Je le lui ai dit. Řekl jsem mu to.
Il les y a vus. Viděl je tam.

Jestliže za určitým slovesným tvarem následuje infinitiv, předmětné osobní zájméno náleží obvykle smyslem k infinitivu (je jeho předmětem), a klade se proto až před něj.
Je veux lui écrire. J'ai commencé à le réparer.

Created by g-m-l 2014