gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

budoucí čas - futur simple

tvorba

Základní jednoduchá poučka dobrá k zapamatování praví: future simple = infinitiv + koncovka (avoir). Níže si ale jeho tvorbu vysvětlíme podrobněji.

Budoucí čas se tvoří koncovkami -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. K jejich zapamatování může pomoct, že v jednotném čísle a 3. osobě množného čísla se v podstatě jedná o sloveso avoir a v 1. a 2. osobě množného čísla jde o jeho koncovky.

U sloves I. a II třídy (-er a -ir slovesa) se tyto koncovky připojují k infinitivu. Ve všech případech kořen slovesa v budoucím čase končí na r.

parler
je parlerai nous parlerons
tu parlerasvous parlerez
il, elle, on parlera ils, elles parleront
finir
je finirai nous finirons
tu finirasvous finirez
il, elle, on finira ils, elles finiront
I. třída: aimer → j'aimerai, demander → je demanderai, chanter → je chanterai
II. třída: sortir → je sortirai, partir → je partirai, dormir → je dormirai, ouvrir → j'ouvrirai

Ke změně kořenu dochází pouze u některých sloves:
nettoyer → je nettoierai, employer → j'emploierai
payer → dvě možnosti: je paierai / je payerai
préférer → dvě možnosti: je préférerai / je préfèrerai, peser → je pèserai
appeler → j'appellerai, jeter → je jetterai
Viz slovesa měnící kořen.


V případě III. slovesné třídy (-re slovesa) odpadá koncové -e. (Aby koncovce předcházelo písmeno r).

vendre
je vendrai nous vendrons
tu vendrasvous vendrez
il, elle, on vendra ils, elles vendront
prendre
je prendrai nous prendrons
tu prendrasvous prendrez
il, elle, on prendra ils, elles prendront
Podobně: mettre → je mettrai, vivre → je vivrai, suivre → je suivrai.

Tímto způsobem se tvoří budoucí tvar slovesa i u mnoha nepravidelných sloves končících na re, například:
croire → je croirai, boire → je boirai
dire → je dirai, lire → je lirai, écrire → j'écrirai
connaître → je connaîtrai / je connaitrai, naître → je naîtrai / je naitrai

Následující tabulka ukazuje přehled kořenů pro tvorbu budoucího času u zbylých nepravidelných sloves.

infinitivkořenbucoucí tvar
êtreser-je serai
avoiraur-j'aurai
allerir-j'irai
fairefer-je ferai
vouloirvoudr-je voudrai
pouvoirpourr-je pourrai
devoirdevr-je devrai
voirverr-je verrai
savoirsaur-je saurai
venirviendr-je viendrai
tenirtiendr-je tiendrai
mourirmourr-je mourrai
courircourr-je courrai
recevoirrecevr-je recevrai
envoyerenverr-j'enverrai
falloirfaudr-il faudra
pleuvoirpleuvr-il pleuvra
Created by g-m-l 2014