gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

imparfait

Imparfait je minulý čas, který slouží k popisu (okolností jiného děje, který se odehrál v minulosti), vyjádření zvyků a časově neohraničeného děje.

tvorba

Imparfait se tvoří pomocí koncovek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Ty jsou přidávány ke kořeni slova, který získáme odejmutím koncovky -ons od slovesa v 1. os. č. mn. v přítomném čase.

parler - nous parlons
je parlais nous parlions
tu parlaisvous parliez
il, elle, on parlait ils, elles parlaient

Všechny slovesné tvary se v tomto čase tvoří pravidelně, až na sloveso être, které má odlišný kořen.

être, ét-
je étais nous étions
tu étaisvous étiez
il, elle, on était ils, elles étaient

Dále je třeba dávat pozor na slovesa manger a commencer (a slovesa, která se časují podle jejich vzoru).
Ke změnám zde dochází kvůli výslovnosti a více informací najdete v kapitole slovesa měnící kořen.

manger
je mangeais nous mangions
tu mangeais vous mangiez
il, elle, on mangeait ils, elles mangeaient
commencer
je commençais nous commencions
tu commençais vous commenciez
il, elle, on commençait ils, elles commençaient


užití

Imparfait slouží k vyjádření stavu věcí v minulosti, časově neohraničeného nebo nedokončeného děje – časového úseku, který nemá přesně určený počátek ani konec a který se odehrává vedle událostí, o kterých vyprávíme. Imparfait se totiž vždycky (explicitně nebo implicitně) vztahuje k jinému času. Slouží tedy k popisu pozadí – toho, co se děje v stejnou chvíli jako události, o kterých mluvíme. Dále může vyjadřovat i zvyky a v minulosti opakované činnosti.

Popis
La maison était sombre et silencieuse. Dům byl ponurý a tichý.
La femme était belle, elle portait une robe blanche. Ta žena byla krásná, měla na sobě bílé šaty.
Il faisait beau. Bylo hezky.
Okolnosti průběhu jiného děje
Le déjeuner était presque prêt, lorsqu'il est rentré. Když se vrátil (domů), oběd už byl skoro připravený.
J'ai pas osé le déranger pendant qu'il travaillait. Když pracoval, nedovolil jsem si ho vyrušit.
Časově neohraničený děj
Quand j'étais petite j'aimais tellement ce film ! Když jsem byla malá, ten film se mi tolik líbíl!
Quand j’avais dix ans, je suis parti un jour faire un voyage en Italie. Když mi bylo deset, jednoho dne jsem podnikl cestu do Itálie.
J'avais une amie qui travaillait dans ce restaurant. Měl jsem kamarádku, která v té restauraci pracovala.
Zvyky
A cette époque là, je faisais souvent du sport. V té době jsem často sportoval.
Tous les étés, j’allais chez ma grand-mère à la campagne. Každé léto jsem jezdíval za babičkou na venkov.

Imparfait vs. passé composé

Passé composé: události v minulosti (zpravidla ukončené a časově vymezené).
Imparfait: co se odehrálo v jejich souvislosti - popis dějů v pozadí, jak se věci měly; zvyky a déle trvající události, které nejsou přesně časově vymezeny.

Například:
Avant, elle habitait chez ses parents (popis okolností → imparfait) et puis un jour elle a décidé de partir (událost → passé composé).
Předtím bydlela u rodičů a potom se jednoho dne rozhodla odejít.

Quand je suis rentrée, il pleuvait. La fenêtre était ouverte. Je l'ai fermée.
Když jsem se vrátila (domů), pršelo. Okno bylo otevřené. Zavřela jsem ho.


Další využití imparfait:

Zdvořilost: Je voulais vous demander si vous pouvez m'indiquer le chemin vers la gare. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste mi nemohl říct, kudy na nádraží.

Historické imperfektum (novinářský styl): Le 9 février, l’armée entrait à Rome. Il y a cent ans, naissait le poète français Jacques Prévert.

Podmínkové věty: Si j’étais riche, je m’achèterais une villa.
Více informací v článku podmínkové věty

Created by g-m-l 2014