gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

passé composé

Passé compsé je základní minulý čas.
Vyjadřuje jednorázavý děj, který je v minulosti ukončený; minulý děj, který se udál jen jednou a jehož trvání je časově vymezeno, nebo minulý děj opakovaný, jehož počet opakování je alespoň přibližně vyjádřen.

Hier, je suis allée au restaurant avec une amie. Včera jsem šla s kamarádkou do restaurace.
Nous avons mangé une pizza. Daly jsme si pizzu.

tvorba

Passé composé = pomocné sloveso (être nebo avoir) v přítomném čase + příčestí minulé významového slovesa

parler
je ai parlé nous avons parlé
tu as parlévous avez parlé
il, elle, on a parlé ils, elles ont parlé
aller
je suis allé(e) nous sommes allé(e)s
tu es allé(e)vous êtes allé(e)(s)
il, elle, on est allé(e) ils, elles sont allé(e)s

pomocná slovesa

Pomocnými slovesy pro tvorbu passé composé jsou être a avoir.

Avoir - časuje se s ním většina sloves.

Etre - časují se s ním některá nepřechodná slovesa (nepotřebují být doplněna předmětem, mají plný význam zcela samy).
Konkrétně se jedná o pohybová slovesa aller, venir, partir, sortir, arriver, rester, entrer, rentrer, devenir, revenir, monter, tomber a slovesa naître a mourir.
Je třeba si ale všimnout, že slovesa courir a marcher jsou sice pohybová, ale časují se pomocí slovesa avoir.
Se slovesem être se časují i všechna zvratná slovesa.

Hier soir, je me suis promenée. Včera večer jsem šla na procházku.
Il s'est réveillé très tôt. Probudil se velmi brzy.
U časování s pomocí slovesa être dochází ke schodě příčestí v čísle a rodě.

Ženský rod na konci přibírá -e
Množné číslo přibírá -s

Je suis allé. Šel jsem.Je suis allée. Šla jsem.
Nous sommes partis. Odešli jsme.    Nous sommes parties. Odešly jsme.
Vous êtes resté. Zůstal jste.Vous êtes restés. Zůstali jste.příčestí minulé

U pravidelných sloves se příčestí minulé tvoří odtržením koncovky -er u slovesa v infinitivu a jejím nahrazením písmenem .
Například: parler → parlé, aimer → aimé, écouter → écouté
Tato změna v zápisu nijak neovlivňuje výslovnost. Příčestí se vyslovuje stejně jako infinitiv.

Následující tabulky ukazují přehled, jak se příčestí minulé tvoří u ostatních slovesných tříd a nepravidelných sloves:

I., II. a III. třída sloves
- er slovesa  časovaná podle parler odtrženo: -er, připojeno: parlé, aimé, cherché, demandé
- ir slovesa časovaná podle finir a partirodtrženo: -rfini, parti, choisi, obéi, réfléchi, sorti, dormi
časovaná podle ouvrir odtrženo: -rir, připojeno -ertouvert, souffert, offert, couvert
-re slovesačasovaná podle vendre odtrženo: -re, připojeno -uvendu, attendu, entendu, perdu
časovaná podle prendre odtrženo: -endre, připojeno -ispris, appris, compris, surpris
časovaná podle mettre odtrženo: -ettre, připojeno -isadmis, permis, promis
časovaná podle vivre a suivre vécu, suivi

Hlavní nepravidelná slovesa
êtreétévouloirvouluvoirvudireditvenirvenu
avoireupouvoirpusavoirsulirelutenirtenu
allerallédevoircroirecruécrireécritconnaîtreconnu
fairefaitboirebunaître
Další nepravidelná slovesa
mourirmortrecevoirreçusouriresouricraindrecraintjoindrejoint
courircouruplairepluconduireconduitplaindreplaintconvaincreconvaincu
asseoirassistairetudétruiredétruitpeindrepeintvaincrevaincu
valoirvalurirericuirecuitéteindreéteintfuirfui
servirservicueillircueilliacquériracquisrésoudrerésolubattrebattu
suffiresufficonclureconclucroîtrecrû

Příčestí minulé si můžete procvičit zde: cvičení na příčestí minulé.


Created by g-m-l 2014