gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

rozkazovací způsob - impératif


Parle ! Mluv!
Ne buvons pas ! Nepijme!
Rentrez chez vous ! Jděte domů!

Rozkazovací způsob má pouze tři osoby: tu, nous, vous. Rozkaz v jiných osobách nedává smysl.

Tvorba

Rozkazovací způsob, neboli impératif, je tvořen tak, že od slovesa ve tvaru přítomného času oznamovacího způsobu odejmeme osobní zájmeno (tu, nous, vous).

présent → impératif
tu finis → finis
nous finissons → finissons
vous finissez → finissez

V případě sloves končících v 2. osobě jednotného čísla na -es (a u slovesa aller) odpadá koncové -s.

présent →impératif
tu regardes → regarde
tu parles → parle
tu ouvres → ouvre
tu vas → va

Výjimka!
V případě, že následuje zájmeno en nebo y, koncové -s z důvodu lepší výslovnosti neodpadá.
Va à l'école. → Vas-y. Jdi do školy. Jdi tam.
Achète du vin. → Achètes-en. Kup víno. Kup ho.

Nepravidelně tvořená slovesa

Některá slovesa jsou v rozkazovacím způsobu tvořena nepravidelně. Jde o slovesa avoir, être, savoir a vouloir.
avoir être savoir vouloir
2. os. č. j. aie sois sache veuille
1. os. č. mn.ayons soyons sachons veuillons
2. os. č. mn. ayez soyez sachez veuillez


Záporný rozkaz

Zápor u rozkazovacích vět tvoříme podobně, jako u vět kladných - výraz ne... pas obklopuje sloveso.
Ne parlez pas ! Nemluvte!
N'aie pas peur ! Neboj se!
Ne soyons pas lâches ! Nebuďme zbabělí!

Zápor u zvratných sloves

V kladných větách se zvratné zájmeno přesouvá za sloveso, připojuje se spojovníkem a mění svou podobu
(te → toi, nous → nous, vous → vous).

Présent Impératif
Tu te souviens. Souviens-toi !
Nous nous souvenons. Souvenons-nous !
Vous vous souvenez. Souvenez-vous !

V záporných větách ke změně nedochází, zvratné zájmeno zůstává před slovesem a podobu nemění:
Ne te moque pas de moi. Nesměj se mi.
Created by g-m-l 2014