français - čeština

gramatika cvičení reálie články

Dějiny Francie

Římská Gálie

Informace ohledně tohoto období pocházejí hlavně z díla Julia Caesara - Zápisky o válce galské.

Antická Gálie

Francouzské území bylo v této době nazýváno Gálie. Toho jméno vymysleli Římané.

Gálie byla obývána keltskými kmeny. Tyto kmeny byly nezávislé a navzájem soupeřící, ale vedeny aristokracií která se shromažďovala ve společné radě, kde byly řešeny konflikty mezi kmeny a řízen politický život.

Galové stavěli oppida - ohrazené tábory umístěné na kopcích, do kterých se mohli ukrýt v případě útoku. V oppidech se nacházela svatyně, šlechtické sídla a trh.

Jejich náboženstvím je druidismus. Keltové věřili v nesmrtelnost duše a ctili kult Matky Země. Ale spíše než náboženství ve smyslu jakém ho chápeme dnes byl druidismus základem keltské civilizace a řádem společnosti. Druidé byli kněží, léčitelé, vědci a učitelé zároveň. Jejich úloha ve společnosti byla velmi významná. Vedli náboženské obřady, znali rostliny a jejich léčivé vlastnosti a dokázali ošetřit zlomeniny. Protože měli zakázáno používat písmo, veškeré jejich učení bylo předáváno ústně.

Dobývání Římany

K podrobení Gálie Římané využili hádek a drobných válek mezi keltskými kmeny.

Římská invaze probíhala ve dvouch etapách:


By Feitscherg via Wikimedia Commons

Římská Gálie

Římská okupace Gálie trvá přibližně 300 let až do vpádu barbarských kmenů z východu.

Kromě Narbonské Gálie na jihu, která je římskou provincií a tím pádem spravovaná přímo římským senátem, Gálie je rozdělená na tři administrativní oblasti:

V roce 43 př. n. l. Římané zakládají Lugdunum (Lyon), který se stává hlavním městem „Tří Gálií“ a kde se jednou ročně schází rada Galů. Římané se při spravování území opírají o galskou šlechtu.

Je to také období prosperity a romanizace. Galové vyvážejí obilí a víno. Staví se cesty, mosty, akvadukty, divadla a lázně. Mezi památky této doby patří:

Společnost byla organizována podle římského modelu. Spousta bohatých Galů se stává římskými občany a osvojuje si jazyk, životní styl a náboženství Římanů. Ve velkých městech se objevuje buržoazie a na venkově vlastníci velkých pozemků.

Romanizace venkova je pomalejší a vesničané si dlouho zachovávají jazyk a zvyky keltů.

Římská nadvláda je ukončena vpádem barbarů.shrnutí

Informace ohledně tohoto období pocházejí hlavně z díla Julia Caesara - Zápisky o válce galské.

Území Francie se nazývalo Gálie a bylo obýváno keltskými kmeny. Stavěly opevněné tábory zvané oppida a jejich náboženství se nazývalo druidismus.

Gálie čelila římským invazím.
První (124 - 118 př. n. l.) když je Marseille ohrožená jinými kmeny a žádá Řím o pomoc. Římská pomoc vyústí v kolonizaci oblasti mezi Alpami a Pyrenejemi, kterou pojmenovali Narbonská Gálie.
Druhá (58 - 52 př. n. l.) pod vedením Julia Caesara. Vůdce galského kmene, Vercingetorix, se pokusí Caesarovi odporovat, je však poražen u Alésie v roce 52 př. n. l. Tato porážka znamená zrod římské Gálie.

Římská Gálie se skládá z Narbonské Gálie, která je římskou provincií a tří administrativních oblastí: Aquitánie, Lyonnaie a Belgie. Je založeno město Lugdunum (Lyon).

Je to také období romanizace Gálie. Města na jihu jsou stavěna v římském stylu (Nîmes, Arles, Orange); jsou stavěny akvadukty (Pont du Gard), divadla a lázně.

Římská nadvláda je ukončena vpádem barbarů.

Created by g-m-l 2014